Martin Zátopek Advokátska kancelária

Našim klientom poskytujeme služby najmä v nasledujúcich oblastiach

Občianske právo

V rámci občianskeho práva poskytujeme našim klientom právne poradenstvo vo veciach vypracovania všetkých druhov zmlúv ( kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, apod.)...

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva poskytujeme našim klientom služby vo veciach vzniku, a zrušenia obchodných spoločností, bežnú korporátnu agendu,...

Pracovné právo

Medzi našich klientov patria tak zamestnávatelia ako aj zamestnanci. Hlavnou činnosťou v rámci oblasti práva je vypracovanie právnych úkonov týkajúcich sa pracovného pomeru – pracovné zmluvy...

Rodinné právo

Právne služby v rámci oblasti rodinného práva predstavujú kompletné vypracovanie dokumentov veci rozvodu podľa individuálnych požiadaviek klienta. Zastupovanie pred súdom v rozvodových konaniach.......

Konkurzy a reštrukturalizácie

Pri konkurznom konaní a reštrukturalizácii zabezpečujeme pre klientov podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie, zastupovanie v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní....

Riešenie sporov

Našich klientov zastupujeme pri mimosúdnych rokovaniach s cieľom predísť súdnemu konaniu. Rovnako však tak našim klientom poskytujeme aj právne služby v prípade účasti v súdnych alebo rozhodcovských konaniach, a to ako na strane žalobcu, tak aj na strane žalovaného.

Právo nehnuteľností

Pre klientov zabezpečujeme komplexnú prípravu, ako aj revíziu dokumentov na prevod nehnuteľností – kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, na vysporiadanie spoluvlastníckych vzťahov – dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva,...

Poistné právo

Naša kancelária má rozsiahle skúsenosti v oblasti zastupovania klientov v sporoch s poisťovňami, a to tak v oblasti mimosúdneho, ako aj priamo súdneho uplatňovania nárokov z poistných zmlúv.

Trestné právo

Pre klientov zabezpečujeme vypracovanie trestných oznámení, podnetov o podozrení zo spáchania trestných činov, obhajobu obvinených v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní,...