Martin Zátopek Advokátska kancelária

Právne služby

Občianske právo

V rámci občianskeho práva poskytujeme našim klientom právne poradenstvo vo veciach vypracovania všetkých druhov zmlúv ( kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, nájomné zmluvy, apod.), výziev a iných dokumentov, ako aj revíziu už existujúcich dokumentov. Právne poradenstvo poskytujeme tiež vo veciach vlastníckeho práva – vlastníctvo hnuteľných a nehnuteľných vecí, záväzkového práva, vymáhania pohľadávok, zastupovanie v súdnych a exekučných konaniach (vypracovanie žalôb, vyjadrení, odvolaní a ďalších procesných úkonov).

Viac

Obchodné právo

V oblasti obchodného práva poskytujeme našim klientom služby vo veciach vzniku, a zrušenia obchodných spoločností, bežnú korporátnu agendu, poradenstvo pri fúziách a akvizíciách obchodných spoločností, vypracovanie a posudzovanie zmluvnej dokumentácie, zastupovanie v súdnych konania a správnych konaniach pred orgánmi štátnej správy, vypracovanie právnych analýz.

>Viac

Pracovné právo

Medzi našich klientov patria tak zamestnávatelia ako aj zamestnanci. Hlavnou činnosťou v rámci oblasti práva je vypracovanie právnych úkonov týkajúcich sa pracovného pomeru – pracovné zmluvy, dohody o vykonaní práce, dohody o pracovnej činnosti, skončenia pracovného pomeru výpoveďou ako aj dohodou a ďalšie. Klientov zastupujeme pri rokovaniach v rámci pracovnoprávnych záležitostí, v rámci súdnych sporov ako aj pri konaniach pred inšpektorátmi práce.

Viac

Rodinné právo

Právne služby v rámci oblasti rodinného práva predstavujú kompletné vypracovanie dokumentov veci rozvodu podľa individuálnych požiadaviek klienta. Zastupovanie pred súdom v rozvodových konaniach, konaniach o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov. Riešenie úpravy pomerov maloletých detí na čas do rozvodu a po rozvode manželstva, zverenie dieťaťa do výchovy jedného z rodičov, ako aj striedavú osobnú starostlivosť rodičov k maloletým deťom, riešenie výživného maloletých detí aj plnoletých, výživného pre manžela, príspevku na výživu rozvedeného manžela.

Viac

Právo nehnuteľností

Pre klientov zabezpečujeme komplexnú prípravu, ako aj revíziu dokumentov na prevod nehnuteľností – kúpne zmluvy, darovacie zmluvy, na vysporiadanie spoluvlastníckych vzťahov – dohoda o vysporiadaní podielového spoluvlastníctva, návrhov na vklad, zmlúv o zriadení vecných bremien, nájomných a podnájomných.

Viac

Poistné právo

Naša kancelária má rozsiahle skúsenosti v oblasti zastupovania klientov v sporoch s poisťovňami, a to tak v oblasti mimosúdneho, ako aj priamo súdneho uplatňovania nárokov z poistných zmlúv.

Viac

Trestné právo

Pre klientov zabezpečujeme vypracovanie trestných oznámení, podnetov o podozrení zo spáchania trestných činov, obhajobu obvinených v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní, zastupovanie poškodených v trestnom konaní (v prípravnom konaní aj na hlavnom pojednávaní), uplatňovanie nárokov poškodených.

Viac

Konkurzy a reštrukturalizácie

Pri konkurznom konaní a reštrukturalizácii zabezpečujeme pre klientov podávanie návrhov na vyhlásenie konkurzu, prihlasovanie pohľadávok do konkurzu a reštrukturalizácie, zastupovanie v konkurznom konaní a reštrukturalizačnom konaní (zastupovanie na schôdzi veriteľov a vo veriteľskom výbore),právne poradenstvo súvislosti s oddlžením fyzickej osoby.

Viac

Element

Become a Member


Continue